Vad är kulturväxter?

kultursorterKultur betyder ursprungligen odling. Kulturväxter är de växter som odlas av människor. Många av dessa växter har odlats under mycket lång tid, och blivit viktiga beståndsdelar i många kulturer.

De egenskaper som en växt har utvecklat i det vilda för att klara sig är inte nödvändigtvis samma egenskaper som har gjort den intressant för människor. Genom växtförädling har en del av de oönskade egenskaperna tonats ned, och de egenskaper som är till nytta för människor har blivit mer framträdande: tornar och taggar har blivit mindre, strån har blivit starkare, etc. Denna förädling skedde under lång tid utan några kunskaper om genetik: de som brukade jorden valde helt enkelt frön från de plantor som hade klarat sig bäst, eller gett den bästa skörden. Det var först i början av 1900-talet som den aktiva växtförädlingen kom igång. Detta har lett till kraftigt ökade skördar under de senaste 100 åren.

Vad är en kultivar?

En kultivar, eller sort, är en gruppering av växter som delar vissa egenskaper med varandra, men inte med andra av samma art. Ett av de bästa exemplen är äpplet, Malus domestica, varav det finns mer än 7500 kända sorter. Nästan alla dessa sorter härstammar från vildäpplet, Malus sieversii, som växer vilt i Centralasien.

Kultivarer återfinns inte bara inom livsmedel, utan även när det kommer till prydnads- och nyttoväxter. Rosor, rododendronbuskar och azaleor är exempel på kultivarer. Mänga av de träd som används i skogsbruket är också kulitvarer, som har valts ut för sin kvalitet och avkastning.

Kultivarerna dominerar stort när det kommer till livsmedel: idag finns det nästan inga vilda växter som används i livsmedel. 30 arter står idag för 90 % av världens kaloriintag, och ett flertal kultivarer av ris och vete står för hälften av denna andel.

Det senaste seklets växtförädling har lett till att många tidigare kulturväxter fallit i glömska. När man talar om kulturväxter idag menar man ofta de äldre kultivarerna. Dessa är ofta väl anpassade för de platser där de ursprungligen odlades, till skillnad från de mest spridda kultivarerna. Många propagerar för ett ökat användande av de äldre kultivarerna på de platser där de ursprungligen odlades. De äldre sorterna har ofta bättre motståndskraft mot lokala skadeinsekter och sjukdomar, vilket gör att de kan odlas med mindre mängd bekämpningsmedel.

Kulturväxter och närodlat

Närodlat har blivit ett riktigt trendord de senaste åren. Fler och fler kommuner upphandlar livsmedel från lokala producenter, och det blir också mer populärt att odla på kolonilotter, på balkonger och andra ytor i städerna. Många debattörer hävdar att stadsodling är viktigt för att kunna klara den framtida livsmedelsförsörjningen.

Odling i städer kommer att ställa andra krav på växterna, och på skötseln av dessa, än traditionell odling. Det kommer dels att innebära att andra växter odlas, men också att mindre kända kultivarer av kända kulturväxter odlas. Det kan röra sig om kultivarer som tidigare har odlats i Sverige, men även om sådana som tidigare har varit populära i andra länder.

Vissa gamla kultivarer har fallit i glömska, men många finns bevarade genom bl.a. frödatabaser. Det finns därför goda möjligheter att hitta sorter som passar för ens egen odling bland gamla, mindre kända kultivarer.

Bortglömda växter

Vilka minnen har du av gamla kulturväxter? Eller har du fröer som du vill dela med dig av? Skicka ett mail till oss.